Mogelijkheden loonkostensubsidies

Bent u al op de hoogte van uw mogelijkheden waar het loonkostensubsidies betreft?

Jaarlijks worden nieuwe subsidiemogelijkheden gecreëerd op het gebied van werk en inkomen. Voor de werkgever worden steeds meer mogelijkheden gecreëerd om loonkostensubsidie te ontvangen voor werknemers. Een selectie van relevante regelingen:

 1. Premiekortingen (‘Mobiliteitsbonussen’) en premievrijstellingen
  Om duurzame inzetbaarheid te vergroten en te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, zijn er mobiliteitsbonussen in de vorm van premiekortingen voor bijvoorbeeld het in dienst nemen van oudere of jongere uitkeringsgerechtigden.
 2. Aankondiging premiekorting bevordering duurzame inzetbaarheid
  Er wordt een nieuwe premiekorting geïntroduceerd, waarvan werkgevers kunnen profiteren als zij maatregelen treffen die de duurzame arbeidsparticipatie van werknemers bevorderen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan investeringen in opleidingen die de brede inzetbaarheid bevorderen.
 3. Aanpassing subsidieregeling scholing en plaatsing oudere werkloze
  Doel van deze regeling is om oudere werklozen dichterbij de arbeidsmarkt te brengen, zodat er voor deze doelgroep mogelijkheden ontstaan om duurzaam terug te keren op de arbeidsmarkt.
  Deze regeling is al vanaf 1 oktober 2013 actief. Aanvragen kunnen nog worden gedaan tot en met 30 september 2016.
 4. Loonkostensubsidie Participatiewet
  De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Voor uitkeringsgerechtigden die een arbeidsbeperking hebben, maar nog wel beschikken over arbeidsvermogen, kan op grond van de Participatiewet door de gemeente die verantwoordelijk is voor de betreffende uitkering een loonkostensubsidie beschikbaar worden gesteld.
 5. Subsidieregeling Praktijkleren
  Vanaf 1 januari 2014 is de Afdrachtvermindering Onderwijs komen te vervallen. Vanaf dat moment is de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van kracht worden. De nieuwe regeling loopt echter niet meer via de loonbelasting c.q. loonaangifte! De subsidieregeling is gericht op de groepen in een kwetsbare positie waar bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid een groot probleem is, op sectoren waarin knelpunten in de personele voorziening wordt verwacht (met name technische beroepen) en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor onze kenniseconomie.

De uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het aanvragen van deze subsidieregeling gebeurt via RVO.nl, vanaf 2 juni 2015 maar uiterlijk vóór 15 september 2015.

Mogelijk komt u als werkgever in aanmerking voor één of meerdere subsidies. Zorg er voor dat u weet waar u recht op heeft, en laat geen geld liggen. Mocht u meer willen weten neem dan contact op met uw eigen adviseur of wendt u zich tot ons secretariaat (secretariaat@ibev.nl), dan zullen wij u doorverwijzen.