Werkwijze

Om de missie en visie uit te dragen worden er twee werkwijzen geïntroduceerd. Alle activiteiten van de IBEV zijn onder deze twee noemers te plaatsen. De IBEV stelt zichzelf ten doel de werkwijzen periodiek te evalueren en zonodig bij te stellen en/of te verbreden/verdiepen. Dit om de op koers te blijven.

Uitwisseling van kennis en expertise

Hieronder vallen bijvoorbeeld de themabijeenkomsten die worden georganiseerd op thema bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld Personeelsmanagement, verkeer en vervoer, aanbestedingen en milieuvraagstukken. Deze bijeenkomsten worden door het bestuur geïnitieerd. Ook valt hieronder de vertegenwoordiging door IBEV in themabijeenkomsten van andere relevante partijen.

Onder deze werkwijze passen ook de informele bijeenkomsten in de vorm van het IBEV Ondernemerscafé en de jaarlijkse IBEV-Ondernemingsprijs en indeKijkerprijs. Hieronder vallen tevens bijeenkomsten van andere betrokken partijen waar de IBEV zich vertegenwoordigt.

Het derde onderdeel binnen deze werkwijze zijn de projecten. Deze projecten vloeien voort uit de aandachtsgebieden en hebben doorgaans een nauwe relatie met thema- of informele bijeenkomsten aangezien kennisuitwisseling vaak leidt tot actie. Bij het initiëren van projecten wordt het bestuur van de IBEV in het beginstadium betrokken.

Standpuntbepaling en belangenbehartiging

Standpunten en belangenbehartiging worden voorbereid in het bestuur van de IBEV en vervolgens uitgedragen in formele correspondentie, overleggen met het college en werk- en stuurgroepen ten behoeve van beleid. Belangenbehartiging vindt doorgaans plaats op incidentele wijze. Dit betekent dat als er actuele onderwerpen spelen per keer bekeken wordt hoe de zaak wordt opgepakt, wie er in de behartiging betrokken wordt en wat de inzet vanuit IBEV is. De achtergrond van deze insteek is dat zaken zich zomaar kunnen aandienen, elk onderwerp een eigen aanpak en inzet vereist en dat de uitkomst van belangenbehartiging nooit zeker is.

Een tweede lijn binnen de werkwijze standpuntbepaling en belangenbehartiging is de samenwerking en samenspraak met de andere ondernemerspartijen in Edam en Volendam. Dit zijn Ondernemend Volendam en Ondernemersvereniging Edam. De samenwerking bestaat uit het overleggen en delen van informatie en uitwisselen van ideeën en standpunten. Als het nodig is en men dezelfde mening is toegedaan wordt er samen opgetrokken in standpuntbepaling en belangenbehartiging.