Reactie van IBEV op de Toekomstvisie Bedrijventerreinen Edam-Volendam

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de heer W. Rijkenberg, wethouder
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM

Onderwerp: Toekomstvisie bedrijventerreinen
Datum: Edam, 12 maart 2015

Geacht college,

Wij hebben het ontwerp rapport ”Toekomstvisie bedrijventerreinen gemeente Edam-Volendam” in goede orde ontvangen. Dit rapport is besproken binnen ons bestuur.  De uitkomst hiervan is dat wij uw visie delen zoals neergelegd in het rapport. Wel hebben wij nog een aantal vragen en opmerkingen. Deze zijn als volgt.

  • Het rapport geeft niet aan in hoeverre de ontwikkelingen die voortvloeien uit de Toekomst- visie bedrijventerreinen aansluiten op de visie op het Toerisme (waar ingestoken wordt op het duurzaam verblijfstoerisme; ontwikkeling Slobbeland). Zo ook met betrekking tot  de visie op Wonen (zie hieronder).
  • Op de industrieterreinen zou ter bevordering van de veiligheid en sociale controle de mogelijkheid van het wonen boven bedrijfsgebouwen (optoppen), zoals nu ook op enkele plaatsen al het geval is, aandacht kunnen krijgen.
  • Wij zijn van mening dat op het industrieterrein Slobbeland ruimte moet blijven voor ambachtelijke bedrijvigheid die passend is in het beeld. U kunt hierbij denken aan de reeds gevestigde bedrijven van Gebroeders Jonk BV en Smit Bokkum en de te realiseren Scheepswerf met hellingbaan.
  • In het rapport is naar ons oordeel nog te weinig aandacht voor de logistieke verkeers- bewegingen en het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. Wij noemen onder meer de noodzakelijke ontsluiting van de bedrijventerreinen en de huidige verkeersdrukte op de Julianaweg. Over deze weg komen meerdere verkeersstromen te samen: van en naar de bedrijven, het toerismebezoek, het winkelende publiek en het lokale (doorgaande) bestemmingsverkeer. Er zou een relatie kunnen worden gelegd met de voorgestane derde ontsluitingsweg vanaf de N244. Verder is ook te noemen een duidelijke wegbewijzering op de N247 en N244 om de verkeersstromen, en dan met name het vrachtwagenverkeer, optimaal naar hun bestemming te leiden. Hier vragen wij al geruime tijd aandacht voor.
  • Gegeven het voorgaande punt zou ook het  parkeerbeleid betrokken moeten worden.

Beter zou zijn dat voor bezoekers van Volendam optimaal gebruik wordt gemaakt van de parkeergelegenheid van het Marinapark waardoor er minder verkeersbewegingen en opstoppingen ontstaan op de Julianaweg en het parkeerterrein gelegen achter de AVI ontlast wordt. In eventuele bezwaren voor bezoekers zou tegemoet kunnen worden gekomen door tegen geringe vergoeding of via parkeertarief gebruik te maken van één of meerdere elektrische golfkarren voor personenvervoer á la situatie bij het Waterlandziekenhuis.

Dat schept gelijk werkgelegenheid.

  • Wij kunnen ons vinden in parkmanagement van bedrijventerreinen, echter zoeken nog een evenwicht wat noodzakelijk c.q. wenselijk is. In ieder geval zijn wij voorstander om de veiligheid in gezamenlijkheid te regelen en zo veel mogelijk free riding voor essentiële zaken terug te dringen. Wij zijn ons er echter van bewust dat hier een spanningsveld ligt.
  • In het rapport wordt gesproken over verplaatsing van zware/vervuilende industrie.

Graag zien wij toegelicht hoe deze industrie gedefinieerd wordt.

  • Tot slot lezen wij niet terug in hoeverre ten aanzien van vestiging van (nieuwe) bedrijven rekening wordt gehouden met (behoud) van een minimale werkgelegenheid per m2 oppervlakte c.q. welke eisen hieromtrent gesteld worden.

Wij hopen hiermee een nuttige bijdrage te leveren aan de komende informatiebijeenkomst op

23 maart 2015 en definitieve vaststelling van de “Toekomstvisie bedrijventerreinen”.

Wellicht is mogelijk dat u op één of meer van deze punten al tijdens de informatiebijeenkomst kunt ingaan.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van IBEV
Alfred de Jong MBA,
voorzitter