Algemene Ledenvergadering (ALV)

De IBEV organiseert op woensdag 29 maart a.s. haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Na een kort huishoudelijk deel, nemen Projectmanagers Christien Jordaan en Pim Wiersma namens de gemeente Edam-Volendam ons mee in de toekomstige plannen voor het bedrijventerrein Julianaweg en gaan ze ons bijpraten over de stand van zaken om een nieuw bedrijventerrein in de Purmer te realiseren. Ruimte die we als ondernemers in de toekomst hard nodig hebben om onze bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente veilig te stellen en werk te kunnen maken van onze ambities!

Gelet op het belang van de bijeenkomst voor ondernemers, zijn ook niet-leden van harte welkom!

Datum: 29 maart 2023
Tijdstip: 16.00 tot 18.30 uur
Plaats: Restaurant Daiwa House, Eerste etage Krasstadion FC Volendam
Aanmelden via: secretariaat@ibev.nl

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen van de gehouden algemene ledenvergadering 2022
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financieel Jaarverslag 2022 en begroting 2023, toelichting door René Hagedoorn
5. Kort jaarverslag 2022 en aandachtspunten voor 2023
6. Wijziging bestuurssamenstelling
7. Rondvraag
Pauze
8. Presentatie

‘Van herontwikkeling Julianaweg naar ondernemen in de Purmer’

De gemeente Edam-Volendam neemt u graag in een interactieve sessie mee waarom de gemeente het bedrijventerrein Julianaweg wil transformeren naar nieuwe woon- werklocaties en welke stappen daarvoor nodig zijn. In samenhang met deze transformatie wordt volop ingezet op de realisatie van een nieuw bedrijventerrein in De Purmer waar ruimte is voor verduurzaming en groei. Dit bedrijventerrein is niet morgen klaar en we kunnen het maar één keer goed doen. De gemeente wil daarom ook uw visie op de toekomst van bedrijventerrein Julianaweg en ideeën voor De Purmer horen. Welke belemmeringen en welke kansen zijn er voor de korte en lange termijn. Aanmelden graag voor 24 maart a.s. via: secretariaat@ibev.nl