Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

Gedeputeerde Staten nemen, mede op basis van de bespreking in de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, voorlopig geen besluit over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland. De stuurgroep heeft de diverse varianten vergeleken en geconcludeerd dat op dit moment geen onomkeerbare beslissing kan worden genomen. Eerst moet samen met alle belanghebbenden de functie van de N247 in het regionale wegennetwerk worden onderzocht.

Doorstroming en verkeersveiligheid

De stuurgroep gaat inventariseren welke maatregelen de doorstroming en verkeersveiligheid in Broek in Waterland op korte termijn verbeteren. Daarnaast gaan de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam een plan van aanpak opstellen om de gewenste toekomstige functie van de N247 in het gehele regionale netwerk te beoordelen.

Belangrijk onderdeel daarvan wordt de afstemming met onder andere het project KANS (Knooppunt-A10-N247-S116). Hier wordt gekeken wat het effect kan zijn van een oplossing voor de passage in Broek in Waterland op de rest van het wegennetwerk. Voor de voortgang van andere onderdelen van het Programma Bereikbaarheid Waterland heeft dit besluit geen gevolgen.

Onderzoek naar varianten doorgang Broek in Waterland

Afgelopen 2 jaar zijn de ondergrondse varianten voor de N247 in Broek in Waterland onderzocht op onder andere reistijdeffecten, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, bouwhinder, investeringskosten, realisatie en onderhoudskosten. Met deze informatie konden de ondergrondse varianten gelijkwaardig met de bovengrondse worden vergeleken.

Door deze studie is gebleken dat de bovengrondse oplossing weliswaar de meest verkeersveilige oplossingen biedt door scheiding van langzaam en snel verkeer, maar dat deze niet zo robuust bleek als aanvankelijk gedacht.

Aanzienlijk prijsverschil

De oplossingen voor een aantal onderdoorgangvarianten scoren hoog op leefbaarheid en veiligheid voor gemotoriseerd verkeer, omdat het bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer worden gescheiden. De ondergrondse varianten zijn echter 2 tot 4½ maal zo duur als een bovengrondse oplossing.

Participatie

In 2015 heeft de dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatieve doorgang in het dorp. De provincie besloot vervolgens het voorstel van de Dorpsraad verder uit te werken om zo alle varianten goed te kunnen vergelijken. In een voor de provincie nieuw co-creatieproces is intensief en nauw samengewerkt met de Dorpsraad en de regiopartners.

Uit de samenwerking zijn diverse lessen getrokken. Een van de belangrijkste is dat het essentieel is dat voorafgaand aan een studie duidelijke (financiële) kaders worden gesteld.

Gedeputeerde Staten willen daarover in gesprek met Provinciale Staten, om zo gezamenlijk een handleiding hierover op te stellen.

Programma Bereikbaarheid Waterland

Met het programma Bereikbaarheid Waterland werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland.

De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa 20 deelprojecten, waaronder de reconstructie van Het Schouw en het kruispunt Bernardlaan bij Monnickendam. Bron:

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/November_2018/Voorlopig_geen_keuze_voor_doorgang_in_Broek_in_Waterland_N247