Verslag algemene ledenvergadering

Verslag ALGEMENE IBEV LEDENVERGADERING VAN 4 juli 2018 in de Koningshoek bij FC Volendam – aanvang 19.30 uur

Aanwezig zijn namens het bestuur: Alfred de Jong, Peter Keuchenius, Cor Kwakman,
Ben Kras, Jaap Buijs, Ruud Kors, Gerda Tol-Bond en Tanja Koopmans.
Er zijn 40 aanwezigen op deze ledenvergadering – zie de presentielijst.

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 19.30 uur opent Alfred de Jong namens het IBEV bestuur de vergadering
met een hartelijk welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

2. Vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering dd. 17 mei 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV 2017 en deze worden
vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Berichten van verhindering voor deze vergadering zijn ontvangen van:
Ron Steur (QStylez/IBEV), Hans de Boer (nemassdeboer)
Martha Oortman Gerlings (A.O.Beemster Ondernemer)
Liesbeth Verhagen (notariskantoor Feitsma en Verhagen)
Marije Dekker (PRO) – Thijs Burrie (Burrie Media)
Chris de Boer (Mercuur Bouw Volendam )
Michiel Franzen (Company Tesuji)

4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Penningmeester Tanja Koopmans licht de jaarcijfers 2017 toe. De winst- en verliesrekening
wordt afgesloten met een negatief saldo. Redenen hiervoor zijn de terugloop van het
aantal leden en een aantal niet betaalde contributierekeningen.
IBEV wordt vaker voor de diverse regionale- en bovenregionale overleg/informatie-
bijeenkomsten uitgenodigd en vertegenwoordigd. Hiervoor worden reiskosten
gedeclareerd en vergoed.
Naast de kosten van de feestelijke uitreiking van de IBEV Ondernemingsprijs in arthotel
Spaander zijn kosten voor nieuwe kunstwerken voor deze uitreiking in het financieel
verslag 2017 opgenomen. In de begroting voor 2018 zijn geen extra uitgaven opgenomen.
Wel is er een voorstel om de contributie te verhogen naar € 175,– De vergadering gaat
hiermee akkoord. Desondanks is de verwachting dat 2018 met een klein negatief saldo
afgesloten zal worden.
Na de duidelijke toelichting zijn er geen vragen over het financieel verslag 2017 en de
begroting 2018.

Verslag van de kascommissie
André Boon (Boon Bouwadvies) en Mirjam Schardam (Gestam BV) deden de controle van
de boekhouding. André Boon doet verslag van de bevindingen.
De kascommissie heeft de stukken beoordeeld en kan bevestigen dat de administratie er
prima uit ziet. De vergadering wordt voorgesteld om de penningmeester decharge te
verlenen. De vergadering stemt hiermee in. Met dank aan Tanja.

Vaststellen van een nieuwe kascommissie
De kascommissie 2018 zal bestaan uit:
Mirjam Schardam (Gestam BV)
Rene Hagedoorn (R.H. Accountancy & Financieel Advies)

5. Jaarverslag 2017 en aandachtspunten 2018
Vanuit haar doelstellingen ambieert de IBEV het om ontmoetingen tussen ondernemers, lokale overheid, onderwijs en besturen van ondernemersverenigingen uit de regio Waterland te faciliteren. Dat doen we via:
• periodieke bijeenkomsten met onze leden;
• de themabijeenkomst georganiseerd door onze P&O werkgroep over de aanscherping van de wet Bescherming Persoonsgegevens, wat zijn de gevolgen en hoe pas je de privacyregels binnen je bedrijf op de juiste manier aan;
• ondernemerscafé op locatie. Gemeente Edam-Volendam was onlangs onze gastheer. Centraal stond de Duurzaamheidsagenda van onze gemeente gepresenteerd door wethouder Schütt en Circulair Ondernemen met Mark van der Heijden die een boeiende presentatie hield over de betekenis en mogelijkheden van circulaire economie. Tom van der Schoot gaf namens de Provincie een toelichting op het ´Programma Investeringsgereed Innovatief MKB´ (PIM).
• onze algemene ledenvergadering met een thema na het huishoudelijk deel. Vorig jaar was het thema “Een uitdagende vlucht over de toekomst”: over zaken rondom vernieuwing en innovatie en hoe je je bedrijf daarop kan laten aansluiten;
• onze gezamenlijke bijeenkomsten met de andere bedrijvenverenigingen uit de regio zoals de bijeenkomst met bestuurders en ondernemers over de betekenis van de nieuwe bestuurlijke indeling van de Metropool Regio Amsterdam voor ondernemers in de regio Waterland en wat zij kunnen betekenen voor de Metropool Regio Amsterdam
• en tenslotte de feestelijke eindejaar bijeenkomst waarbij wij de prijzen uitreiken aan de “onderneming van het jaar” en de “in de kijker prijs” aan één van de meest veel belovende ondernemingen.
• Onze leden en het bedrijfsleven in de gemeente Edam-Volendam – en dat bent u – bepalen de agenda van de IBEV. Het afgelopen jaar hebben wij voor u aandacht besteedt aan:
• de voorgestane uitbreiding van het industrie terrein Edam-West. Zoals bekend heeft de Raad van State een streep gezet door de voorgestane uitbreiding van het Industrieterrein Edam-west waarmee de visie op de bedrijventerreinontwikkeling in de gemeente voorlopig naar de prullenbak verwezen kan worden. Eén van de redenen is dat de uitbreiding het schootsgebied van één van de forten van de Stelling van Amsterdam raakt. Samen met wethouder Schütt volgen we vooral de ontwikkelingen rondom de verbinding A8-A9 met de golfbaanvariant. Deze verbinding raakt het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, geeft aan dat geen van de voorliggende alternatieven voor de verbinding A8-A9 acceptabel is. Wel heeft ICOMOS aangegeven dat zij begrip heeft voor de noodzaak de leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren en zijn zij zich er van bewust dat ruimtelijke ontwikkelingen in een economisch dynamische regio als Amsterdam onontkoombaar zijn. GS zijn of gaan nu in gesprek met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de betekenis van het ICOMOS-advies en of er mogelijkheden zijn voor een doorkruising van de Stelling. En dat heeft weer gevolgen voor ons. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de Stelling van Amsterdam te doorkruisen zet dat namelijk de regio op slot en een onoverkomelijke streep door groei van de Metropoolregio Amsterdam. De provincie Noord-Holland streeft er naar zowel het UNESCO werelderfgoed te behouden als de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Echter, zodra het schootsveld van de stelling doorkruist mag worden zullen we met wethouder Hans Schütt bekijken welke mogelijkheden er voor ons nog open staan. Wordt dus vervolgd.
• volgen we de plannen voor dijkversterking en mee- en nakoppelkansen voor het tracé Edam-Volendam op de voet;
• participeren wij samen met de Dorpsraad Broek in Waterland en de Waterlandse ondernemersverenigingen in de realisering van een verkorte ondergrondse doorgang bij Broek in Waterland als alternatief voor de vervanging van de brug;
• hebben we onze inspraak en zienswijze geleverd op het concept Verkeersplan van de gemeente die door de raad op 28 juni 2018 is vastgesteld;
• zijn we door Dura Vermeer nadrukkelijk betrokken geweest bij de communicatie over de voortgang van de inmiddels gerealiseerde verbreding van de N244;
• zijn we actief betrokken bij Techniek & Onderwijs en TechNet waarbij een aantal bedrijven uit onze gemeente participeren in de invulling voor de Open Dagen voor de promotie van het Technisch Onderwijs in samenwerking met de Triade;
• voeren we overleg met de schoolbesturen van zowel het Don Bosco College en de Triade over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven;
• voeren we twee keer per jaar overleg met het college of zo vaker als nodig is over belangwekkende zaken;
• voeren we als IBEV overleg met wethouder Tuijp en zijn ambtelijke staf over de verdere invoering van de Participatiewet en participeerden we samen met FC Volendam in het project Supporters voor Supporters;
• hebben we ons als IBEV-bestuur actief ingezet bij de regionale ontwikkelingen via de VOWA, de koepelorganisatie van bedrijvenverenigingen in de regio Waterland.
• leveren wij onze bijdrage aan het Economisch Forum “Holland boven Amsterdam” in het realiseren van de 5 speerpunten, te weten: bereikbaarheid, talentontwikkeling, kapitaalverkrijging voor investeringen en innovaties, woningbouw en werklocaties
• hebben we via de VOWA deel genomen aan de totstandkoming van de Economische Visie + agenda voor de regio Zaanstreek-Waterland ofwel MRA-Noord
• voert de werkgroep P&O regelmatig overleg met elkaar over HR-zaken en informeren onze leden daarover;
• zijn we in Waterlandverband betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de duurzaamheidsmarkt die in Spaander gehouden is.

Vooruitzichten
Als bestuur zullen wij daar het komend jaar mee doorgaan en
• willen we de samenwerking met de andere ondernemersverenigingen uit de regio Waterland verder intensiveren;
• nemen we als bestuur van de IBEV zitting in de Strategische Adviesraad van het Atlas College;
• blijven we samen met de gemeente aandacht geven aan het veilig ondernemen en beveiliging van en rondom de industrieterreinen waarbij het onderwerp ondermijning en criminele netwerken wat mij betreft speciale aandacht verdiend. De praktijk leert namelijk dat ondermijning grote consequenties heeft en grote economische schade kan opleveren voor ondernemers. Inmiddels wordt in samenspraak met de gemeente en de politie een themabijeenkomst over dit onderwerp uitgewerkt die in het najaar zal worden gehouden. Doel hierbij is om aan de hand van praktijkvoorbeelden uw bewustzijn te prikkelen en samenwerking te bewerkstelligen om ondermijning tegen te gaan.
• geven we onze medewerking aan de uitvoering van de Economische Agenda 2020 voor de gemeente Edam- Volendam en het daaraan gekoppelde uitwerkingsprogramma;
• hebben we met wethouder Hans Schütt en mevrouw Marcella Wiffrie namens de gemeente intensief overleg gevoerd over het in te richten Economisch Platform, één van de speerpunten uit het collegeprogramma en beleidsprogramma van de IBEV.
Binnen de Economische Agenda 2020 is globaal beschreven hoe dit platform er uit zou kunnen zien. In haar reactie heeft de IBEV destijds voorstellen gedaan om in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, toerisme en de gemeente het platform te concretiseren. En wel zodanig dat het een effectief, toekomstbestendig en doelgericht platform gaat worden.
Een werkgroep onder leiding van Paul Folgers is hiermee aan de slag gegaan om de doelstelling verder te vertalen en de Economische Agenda en het daaraan gekoppelde Economisch Actieprogramma te concretiseren in projecten die de lokale economische structuur moet versterken en de lokale economie verder moet aanjagen.
In het Economisch Platform moeten verder duidelijke afspraken worden gemaakt over de concrete acties per project (termijnen en verantwoordelijken). Naast de strategische thema’s dienen ook overige zaken die het functioneren van de economische sectoren beïnvloeden te worden besproken en aangepakt.
Inmiddels heeft de werkgroep de uitwerking in een businessplan gepresenteerd en wordt het plan verder geconcretiseerd. Met het economisch platform willen we met elkaar werken aan een verdere verbetering van het ondernemersklimaat. Juist een goed ondernemersklimaat en een gezonde economie scheppen banen en laat mensen meedoen in de samenleving. Dat geeft zingeving en vitaliteit aan onze gemeente.

Tot slot van deze algemene ledenvergadering wil Alfred de Jong nog nadrukkelijk meegeven dat wij als IBEV zichtbaar en aanspreekbaar willen zijn voor het bedrijfsleven uit de gemeente Edam-Volendam. Via de VOWA willen wij volop participeren in de regionale ontwikkelingen die voor ons als bedrijfsleven belangrijk zijn, alsook voor haar inwoners een prima woon-, werk- en leefomgeving in stand houden c.q. verder verbeteren waar het goed toeven is

Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag 2017.

6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

7. Wijzigingen bestuurssamenstelling
– periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Alfred de Jong
– Als nieuw bestuurslid wordt Jaap Buijs (directeur Kwakman Afbouw Volendam) door het bestuur voorgedragen.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming tot IBEV bestuurslid.

Afscheid van Alfred de Jong
25 jaar heeft Alfred de Jong zich met hart en ziel ingezet voor de belangen van de
bedrijven in Edam-Volendam.

“” Een icoon voor de IBEV. Begonnen vanuit zijn rol als directeur van de (lokale) Rabobank al vele jaren een bekende van menig ondernemer maar vooral ook zelf zeer bekend met de ondernemingen en haar behoefte. Daarnaast actief in ontelbaar veel bestuursorganen en aanwezig of zelf ook actief bij bijeenkomsten of geldinzamelingsacties voor goede doelen. Wanneer er ergens in de gemeente iets werd georganiseerd dan was Alfred steevast van de partij, ook voor de gezelligheid en het netwerken maar vooral om zijn steentje bij te dragen, in welke vorm dan ook.
Er was eigenlijk geen dossier waarvan Alfred geen kennis had en wanneer Alfred zich ermee bemoeide wist je zeker dat je er haast blind op kon varen. Alfred kwam altijd goed ingelezen voor de dag.
Iemand als Alfred opvolgen is dan ook een haast onmogelijke taak maar helaas voor IBEV is er zelfs voor Alfred een tijd van gaan… We staan voor een uitdaging de komende tijd. “”

Ruud Kors bedankt Alfred voor zijn grote inzet en ‘schoonmaakster’ Gerda Tol-Bond weet met een mooie sketch zijn wandelgangen tijdens de afgelopen IBEV periode en zijn toekomstplannen te ontfutselen.

IBEV – Nieuwjaarsbrandslachtoffers – Kamer van Koophandel – Stichting Kerkelijke Monumenten Edam – Ver. Directeuren Rabobank – Businessclub FC Volendam – Technisch Havo onderwijs – GS de Triade – e.a.
Een nieuwe uitdaging heeft Alfred gevonden in de lokale politiek Edam-Volendam en om belangenverstrengeling te voorkomen heeft hij het besluit genomen om het IBEV bestuur te verlaten.

Een heus ‘mister IBEV’ shirt – een cadeaubon voor een diner met zijn gezin en een bronzen beeldje zijn er als cadeau. Bloemen zijn er voor zijn vrouw Ria.
Grote waardering en dank worden ook uitgesproken door Piet Hein Debets, voorzitter van VOWA – Hans Schütt , wethouder Economische Zaken Edam-Volendam – Paul Folgers, namens voorheen Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Afdeling Stimulering Regionale Economie en nu als kwartiermaker van het Economisch Platform Edam-Volendam.

Tot slot spreekt Alfred de vergadering toe over zijn start en carrière bij IBEV en wenst allen in alle opzichten een ondernemende – maar bovenal een gezonde – toekomst toe.
‘ Het gaat u goed! ‘

Na afsluiting van de ledenvergadering worden de aanwezigen uitgenodigd om onder het genot van een drankje en een hapje de scheidende ‘mister IBEV’ de hand te schudden en nog even met elkaar van gedachten te wisselen.