IBEV heeft uw mening nodig!

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg

Op 18 januari 2018 wordt het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Het bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van karakter en er worden geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In het plan is rekening gehouden met de vastgestelde Toekomstvisie op Bedrijventerreinen. In deze visie wordt nog uitgegaan van een uitbreiding van het bedrijventerrein Edam-West waar de Raad van State echter een streep doorheen heeft gezet. Bij nadere bestudering van het ontwerpbestemmingsplan komen bij ons de volgende vragen naar voren:

1. Voor diverse percelen aan de westkant van het plangebied geldt dat er geen zware bedrijvigheid meer is toegestaan, met uitzondering voor enkele bestaande bedrijven die nu al in het gebied aanwezig zijn (en daarom als uitzondering op de betreffende percelen zijn toegestaan). De rechten van deze bestaande bedrijven blijven gehandhaafd maar zodra het bedrijf het perceel verlaat kan de gemeente door toepassing van wijzigingsbevoegdheid 1 het als uitzondering toegestane gebruik voor zware bedrijvigheid schrappen. Wat betekent dit voor het desbetreffende bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot de waardeontwikkeling? Kiezen we er voor om de zware bedrijvigheid te verplaatsen naar Baanstee Noord?

2. Via wijzigingsbevoegdheid 2 kan het college onder bepaalde voorwaarden de verdere toename van etalagefuncties voor volumineuze detailhandel langs de Julianaweg en Mgr. C. Veermanlaan mogelijk maken. Dat betekent een onttrekking van m2 bedrijfsruimte voor andere bedrijvigheid. Moet in het kader van het niet kunnen uitbreiden van bedrijventerrein Edam-West dit worden herzien?

3. Via wijzigingsbevoegdheid 3 kan het college bedrijfspanden onder bepaalde voorwaarden transformeren naar dienstverlenende functies in de vorm van fitnessruimtes en/of maatschappelijke functies in de vorm van gezondheidscentra. Bent u van mening dat het mogelijk moet zijn dat een nieuw gezondheidscentrum of sportschool zich kan vestigen op het bedrijventerrein aan de Mgr. Veermanlaan?

Wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan.
We hebben de heer Menno Verniers, beleidsmedewerker Omgevingsbeleid van de gemeente Edam-Volendam bereid gevonden om ons bij te praten over het vast te stellen bestemmingsplan onze vragen te beantwoorden. Wij nodigen u van harte uit om u te raadplegen wat u van het ontwerpbestemmingplan bedrijventerrein Julianaweg vindt en uw eventuele vragen voor te leggen.

Datum : maandag 15 januari 2018
Locatie : Runderkamp Lounge Krasstadion FC Volendam
Aanvangstijd : 19.30 uur – eindtijd 21.00 uur
Aanmelden : via secretariaat@ibev.nl

Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje en een hapje.

Met een vriendelijke groet,

namens het IBEV bestuur

Alfred de Jong